Комісія Української Греко-Католицької Церкви у справах родини

Комісія УГКЦ у справах родини створена Синодом УГКЦ для того, щоб впроваджувати в життя програми, які спрямовані на виховання та формування морально здорової, релігійно обізнаної, щасливої християнської сім'ї, а також на піднесення її до належної гідності.

Основні напрямки діяльності Комісії:

 • управління та координація вишколу й формації тих, хто посвятився роботі з сім’ями;
 • сприяння у створенні та координація діяльності родинних порадень і сімейних центрів у єпархіях;
 • співпраця з освітньо-виховними і соціально-культурними закладами, релігійними та громадськими організаціями, а також з органами державної влади всіх рівнів із розвитку програм, які стосуються сім’ї;
 • формування і створення ініціатив, які б на найвищому рівні відображали інтереси та цінності християнських сімей.

На логотипі комісії зображена ікона Йоакима і Анни з дитятком Марією. Зображення святих Йоакима і Анни, похилених над Марiєю, повстає як сюжет циклу дитинства Богородицi в ХI–ХII столiттях (вiзантiйськi та давньоруськi фрески), коли у храмах, серед розгорнутого представлення подiй життя Марiї, з’являється сцена пригортання батьками довгоочiкуваної доньки. Ця iкона була одним iз вiзуальних символiв Року Родини 2003.

Преосвященний Владика Димитрій (Григорак)

Преосвященний Владика Димитрій (Григорак)

Голова Синодального комітету подружжя і сім’ї УГКЦ, Єпископ Бучацький, ЧСВВ (Чин Святого Василія Великого).

О. Василь Нестер

О. Василь Нестер

Голова Комісії Української Греко-Католицької Церкви у справах родини.

Електронна адреса vasylnester@gmail.com
Номер телефону +380 (67) 374 08 87
Секретар голови комісії Христина Решетило-Ковальчук
Електронна адреса rodyna@ugcc.org.ua
Номер телефону +380 (67) 368 43 76
Розташування комісії м. Львів, вул. Хуторівка 35б,
«Патріарший дім»

Положення про Комісію Української Греко-Католицької Церкви у справах родини

 1. РОЗДІЛ 1

  Загальні положення

  1. Комісія Української Греко-Католицької Церкви у справах родини (далі Комісія) є виконавчим і дорадчо-консультативним структурним підрозділом Курії Глави УГКЦ.
  2. Комісія створюється декретом Глави УГКЦ.
  3. У своїй діяльності Комісія керується Кодексом канонів Східних Церков, канонами Партикулярного права УГКЦ, постанов та рішень Синоду Єпископів, декретами і вказівками Глави УГКЦ і цим Положенням.
  4. Комісія може мати печатку зі своєю назвою і емблемою, бланк та іншу атрибутику, необхідну для забезпечення її діяльності. Вся ця атрибутика повинна бути погоджена з Главою УГКЦ чи делегованою ним особою (керівником Відділу церковних комісій).
  5. Комісія співпрацює із іншими структурними підрозділами Курії Глави УГКЦ.
  6. Положення затверджується Главою УГКЦ та набирає чинності через проголошення декретом.
  7. Глава УГКЦ є компетентним розглядати зміни та доповнення до Положення, які для набирання чинності повинні бути проголошені.
 2. РОЗДІЛ 2

  Мета, напрямки діяльності та основні завдання Комісії

  1. Метою діяльності Комісії у справах родини є допомагати Главі УГКЦ у формуванні та реалізації пропозицій щодо діяльності УГКЦ у сфері подружньої та родинної проблематики, спрямованих на відродження і утвердження інституту сім’ї в Україні у світлі християнської традиції й вчення Церкви.
  2. Основні напрямки роботи Комісії.
   1. Координація діяльності єпархіальних комісій у справах сім’ї: заохочення, підтримка й поширення єпархіальних ініціатив.
   2. Організація та координація вишколу й формації представників єпархій.
   3. Підтримка та координація душпастирської діяльності, пов’язаної з прородинним вихованням дітей і молоді (вихованням дітей і молоді до сімейного життя), багатоступеневою підготовкою до подружжя, душпастирством подружжів, сімейним консультуванням, допомогою сім’ям та дітям у кризових ситуаціях, створенням і підтримкою сімейних спільнот і рухів, пропагуванням та підтримкою сімейних форм виховання, а також ініціатив щодо захисту людського життя на всіх стадіях його існування (від зачаття до природної смерті).
   4. Розвиток співпраці з релігійними та громадськими організаціями і з органами державної влади усіх рівнів щодо розробки та реалізації програм, які стосуються сфери подружжя й родини, вплив на формування державної політики і підтримка ініціатив, які б пропагували та виховували сімейні цінності.
   5. Подання пропозицій до проекту стратегічного плану діяльності УГКЦ у сфері діяльності Комісії.
   6. Збір, систематизація та поширення інформації про душпастирську діяльність Церкви у цій сфері.
   7. Розробка програм, методичних і дидактичних матеріалів.
   8. Організація та проведення семінарів, тренінгів, нарад і конференцій.
   9. Створення та оновлення бази даних осіб та організацій, які діють у сфері подружжя та сім’ї.
   10. Видавнича діяльність.
 3. РОЗДІЛ 3

  Структура Комісії та обов’язки посадових осіб

  1. Керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії з допомогою управи Комісії та дорадчих органів - колегій.
  2. Склад управи Комісії.
   1. Голова Комісії.
   2. Заступник голови Комісії.
   3. Керівники програм у певному напрямку (керівники референту).
   4. Виконавчий секретар Комісії.
  3. Комісія має у своєму складі дорадчо-консультативні органи - колегії: колегію голів (чи делегованих ними осіб) єпархіальних комісій та колегію радників (з представників церковних, громадських і державних організацій, які діють у сфері подружжя та сім’ї).
  4. Голова Комісії іменується Главою УГКЦ за поданням керівника Відділу церковних комісій, який попередньо радиться із референтом з кадрових питань Курії Глави УГКЦ. Іменування відбувається на 3-річний термін із правом повторного іменування.
  5. Компетенція голови Комісії.
   1. Керівництво і координація діяльності Комісії.
   2. Представництво Комісії у церковних і державних структурах і громадських організаціях.
   3. Систематичне скликання засідань управи (принаймні раз на місяць) та колегій (принаймні 4 рази на рік) і головування на них.
   4. Систематичне інформування Глави УГКЦ про діяльність Комісії через делеговану ним особу або на його вимогу безпосередньо.
   5. Керування процесом розробки проектних пропозицій для отримання фінансової допомоги, їх реалізації та вчасного і змістовного звітування про їх виконання.
  6. Повноваження заступника голови.
   1. Допомагати голові організувати роботу Комісії.
   2. За дорученням голови комісії та в разі його тривалої відсутності (понад місяць) тимчасово виконувати його обов'язки.
  7. До компетенції керівника референтури належить керівництво проектами та програмами у певному напрямку діяльності Комісії.
  8. Компетенція виконавчого секретаря Комісії.
   1. Допомагати голові в написанні, реалізації та звітуванні проектів.
   2. Здійснювати всю роботу, що стосується документообігу.
   3. Вирішувати організаційні питання (організовувати приймання відвідувачів і логістику подій/зустрічей).
   4. Здійснювати підготовку та подання поточних фінансових звітів і звітів про діяльність Комісії.
   5. Відповідати за стан приміщення і офісного обладнання та за інвентаризацію майна, що є в користуванні Комісії.
  9. Особа, делегована Главою УГКЦ (керівник Відділу церковних комісій), за поданням голови Комісії та після заслухання думки референта з кадрових питань, затверджує штат структурних підрозділів і склад колегій.
  10. Посадові особи, структурні підрозділи та колегії у своїй діяльності керуються окремими інструкціями та положеннями, затвердженими керівником Відділу церковних комісій за поданням голови Комісії.
 4. РОЗДІЛ 4

  Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність

  1. Діяльність Комісії фінансується з бюджету Курії Глави УГКЦ.
  2. Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб.
  3. У користуванні Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення її діяльності. Все майно та обігові кошти є власністю Курії Глави УГКЦ.
  4. Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.
  5. Голова Комісії щороку готує проект бюджету, який передає на погодження до керівника Відділу церковних комісій і дальше доопрацювання Департаментом фінансів і майна та затвердження Синодом Єпископів УГКЦ.
  6. Голова Комісії подає в Департамент фінансів і майна щоквартальний та річний фінансовий звіт.
 5. РОЗДІЛ 5

  Адміністрування діяльності Комісії

  1. Контроль, перевірка та адміністрування діяльності Комісії здійснюється Главою УГКЦ через делеговану ним особу.
  2. Для здійснення аудиту діяльності Комісії Глава УГКЦ створює відповідну робочу групу.
 6. РОЗДІЛ 6

  Припинення діяльності Комісії

  1. Комісія припиняє свою діяльність у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно з рішенням Глави УГКЦ, через проголошення декретом.
  2. Всі питання, пов'язані з ліквідацією Комісії, належать до компетенції Ліквідаційної комісії, яка утворюється декретом Глави УГКЦ.
  3. Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються у розпорядженні Курії Глави УГКЦ.